Pakiety dla Przedsiębiorców

PAKIET BASIC
Pakiet obejmujący prowadzenie spraw określonego rodzaju (np windykacja, audyt, monitoring realizacji zobowiązań, sprawy rejestrowe).
Miesięczna zryczałtowana opłata za pakiet, według stawki indywidualnie ustalonej z Klientem, uzależniona od rodzaju sprawy.

PAKIET EVERYDAY BUSINESS
Pakiet oferujący obsługę prawną przedsiębiorcy w umówionym zakresie obejmującym wiele dziedzin – od umów z kontrahentami aż do windykacji należności przed sądem.
Miesięczna zryczałtowana opłata za pakiet, według stawki indywidualnie ustalonej z Klientem, uzależniona od rodzaju spraw.

PAKIET CONSIERGE
Pakiet oferujący obsługę prawną w szerokim zakresie, dla firmy oraz członków najbliższej rodziny jej właścicieli.
Miesięczna zryczałtowana opłata za pakiet, według stawki indywidualnie ustalonej z Klientem.

Pakiety dla NGO

Pakiet Starter
Pakiet oferujący asystę prawną dla nowopowstających stowarzyszeń i fundacji, obejmujący m.in. sporządzenie dokumentów organizacji, obsługę zgromadzeń komitetów organizacyjnych, rejestrację w KRS, Urzędzie Skarbowym i GUS.

Jednorazowa zryczałtowana opłata za pakiet, według stawki indywidualnie ustalonej z Klientem.

Pakiet NGO
Pakiet oferujący stałą obsługę prawną dla istniejących już stowarzyszeń i fundacji, obejmujący m.in. terminowe sporządzanie sprawozdań i ich rejestracja w KRS, GUS i Urzędzie Skarbowym, asystę prawną przy zgromadzeniach członków, windykacja należności itp.

Miesięczna lub okresowa zryczałtowana opłata za pakiet, według stawki indywidualnie ustalonej z Klientem.

Prawo Spółek Handlowych

Kancelaria JGLS oferuje obsługę prawną w zakresie prawa spółek. Oferta obejmuje m.in. sporządzenie statutów i umów spółek prawa handlowego, wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, rejestrację zmian w KRS oraz US i GUS, reprezentację spółek przed organami administracyjnymi, skarbowymi oraz sądami.

Nasi prawnicy oferują swoją pomoc również przy organizacji zgromadzeń wspólników, skomplikowanych operacjach przekształceniowych, fuzjach i likwidacjach spółek.

Kancelaria JGLS ma również doświadczenie w zabezpieczeniu majątku wspólników przed zadłużeniem spółki oraz audycie wewnętrznym.

Procesy Odszkodowawcze oraz Windykacja Należności

Prawnicy z Kancelarii JGLS oferują swoją pomoc w zakresie dochodzenia zaległych płatności. Oferta obejmuje m.in. sporządzenie wezwań do zapłaty, ugód z dłużnikiem, dochodzenia należności w postępowaniu sądowym (elektronicznym i tradycyjnym). Zapewniamy również kompleksową pomoc na etapie postępowania egzekucyjnego. Istnieje możliwość zawierania umów o stałą obsługę prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności Państwa firmy.

Kancelaria JGLS oferuje ponadto obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków drogowych, medycznych, przy pracy, jak również szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny lub powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

Nasi prawnicy oferują swoją pomoc na każdym etapie postępowania likwidacyjnego: od sporządzenia wezwania do zapłaty i przeprowadzenia negocjacji ze sprawcą/ubezpieczycielem począwszy, na dochodzeniu roszczeń przed sądem lub odpowiednim organem administracyjnym skończywszy.

Reprezentacja przed Sądem

Prawnicy z Kancelarii JGLS posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami wszystkich szczebli i rodzajów: sądami powszechnymi  i administracyjnymi.

Kancelaria oferuje sporządzenie stosownych pism procesowych na różnych etapach postępowania, w tym środków odwoławczych i zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, sprzeciwy, skargi i skargi kasacyjne).

Prawo Karne i Wykroczeń

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego, w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu/śledztwie) prowadzonym przez policję i prokuraturę
 • występowanie w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego
 • obronę oskarżonych w postępowaniu przed sądami we wszystkich instancjach
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia przez sądami we wszystkich instancjach
 • występowanie o ułaskawienie do Prezydenta RP
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wszelkich innych pism procesowych
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym dotyczącym odroczenia
 • wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych

Adwokaci z naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Zapewniają profesjonalną pomoc przez cały czas trwania postępowania zarówno przygotowawczego, jak i sądowego. Występują w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, we wszystkich instancjach.

Ustanowienie obrońcy wiąże się z obowiązkiem adwokata dbania wyłącznie o interes Klienta. Wszelkie powierzone naszym adwokatom informacje zostają objęte tajemnicą obrończą, Stanowi to gwarancję rzetelnej obrony w sprawie.

Prawo Pracy

Kancelaria JGLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy obejmującą m.in. pomoc przy ustaleniu stosunku pracy, dochodzeniu wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, dodatków za nadgodziny, ekwidalentu urlopowego, odwołań od nałożonych kar czy treści świadectwa pracy. Nasi prawnicy oferują swoją pomoc w zakresie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania stosunku pracy, przygotowywania umów o pracę, regulaminów pracy i innych dokumentów wewnątrzzakładowych.

Prawo Spadkowe

Kancelaria JGLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spadkowego obejmującą m.in. pomoc przy sporządzeniu prawidłowego i ważnego testamentu, sprawnego przeprowadzenie postępowania spadkowego (tj. stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia i działu spadku) oraz finalizację (ujawnienie stosownych decyzji sądu w księgach wieczystych i organach administracji publicznej).

Prawo Rodzinne

Zapewniamy profesjonalną pomoc w prowadzeniu spraw rodzinnych. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód i separację;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • wszechstronne doradztwo z zakresu stosunków majątkowych małżonków;
 • pomoc w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem);
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków;

Prawo Międzynarodowe

Kancelaria JGLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa międzynarodowego obejmującą m.in. pomoc przy dochodzeniu wierzytelności od podmiotów zagranicznych, sporządzaniu umów z kontrahentami zagranicznymi oraz zakładaniu spółek w innych krajach Unii Europejskiej.

Nasi prawnicy oferują swoją pomoc przy poświadczeniu obywatelstwa polskiego, wpisaniu zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg, uzyskaniu polskiego paszportu czy obywatelstwa.

Prawo Nieruchomości

Kancelaria JGLS oferuje kompleksową obsługę prawną przy wszelkich możliwych planowanych przez Klienta przedsięwzięciach gospodarczych lub biznesowych związanych z nieruchomościami, na każdym stadium inwestycji.

Nasza oferta obejmuje m.in. przeprowadzenie analizy możliwości finansowych inwestora, stworzenie dogodnego planu obsługi inwestycji oraz maksymalne zabezpieczenie majątkowe Klienta i jego rodziny.

Działania Kancelarii koncentrują się również na analizie lokalnego rynku oraz weryfikacji stanu prawnego interesującej Klienta nieruchomości pod względem administracyjno – prawnym, własnościowym, planistycznym i hipotecznym.

Prawnicy z Kancelarii JGLS oferują swoją pomoc w trakcie negocjacji prowadzonych przez Klienta z partnerami biznesowymi.

Prawo Umów

Kancelaria JGLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania, zmiany i negocjowania umów i klauzul umownych, w szczególności umów sprzedaży, pożyczki, przewłaszczenia, dzierżawy, najmu itd. Pomoc prawna obejmuje nie tylko sporządzenie zestawu wymaganych przez prawo dokumentów, ale również asystę w kancelarii notarialnej i rejestrację w sądzie.

Oferujemy także sporządzanie regulaminów uwzględniających przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów.

Prawo Egzekucyjne i Prawo Upadłościowe

Kancelaria JGLS oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno dłużników jak i wierzycieli na każdym etapie postępowania egzekucyjnego cywilnego oraz administracyjnego. Dotyczy to w szczególności uzyskania lub zwalczanie klauzuli wykonalności dla tytułu egzekucyjnego, odzyskanie utraconego tytułu wykonawczego, przeprowadzenie postępowania w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, dochodzenie odszkodowań od komorników i wierzycieli itp. Nasi prawnicy oferują swoją pomoc również w trakcie prowadzenia negocjacji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi – również w przedmiocie racjonalizacji kosztów postępowania.

Kancelaria JGLS oferuje obsługę prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Nasza oferta obejmuje m.in. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, ustalanie stanu prawnego upadłego i składników masy upadłości, weryfikacja wierzytelności i ich dochodzenie oraz asystę w postępowaniu upadłościowym